Associaciò

ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ

L’aula temps lliure es proposa com objectiu principal l’augment del nivell cultural de la gent gran dins de l’àmbit de la col·laboració universitària. Per tal de dur a terme aquest propòsit s’han anat desenvolupant vincles amb diverses entitats i s’han dissenyat diferents activitats formatives que han despertat un gran interès per part de l’alumnat